A. Supriyantono

Supriyantono@yahoo.com

FPPK UNIPA Manokwari, FAPET UNIBRAW Malang FKH UNAIR Surabaya