[1]
Pilianto, J., Hu, X., Hadiatullah, H., Tsheko, T., Munawar, A., El-Ela, A.A., Zhou, W.-W. and Zhu, Z.-R. 2022. Consumer perception of insect-based foods in the community of Zhejiang University. Berkala Penelitian Hayati. 28, 1 (Jul. 2022), 51-56. DOI:https://doi.org/10.23869/bphjbr.28.1.20228.